Achter de wolken .. regeert het Lam

GKv Emmaus 1 januari 2017

de bijbel ligt open bij Openbaring 5

achterdewolken.jpg

Achter de wolken … schijnt de zon. Zeggen ze. – Zou het?

Achter de wolken van 2016 schijnt de zon van 2017. Gaat ’t beter worden dit jaar?

Ik durf ’t je niet te voorspellen. Als mens worstel ik met te veel vragen. Waar is m’n ziek zijn goed voor? Hoe loopt ’t af met m’n zorgenkind? Is er over 10 jaar nog een kerk in Nederland? Waarom laat de Heer de slachting in Syrië toe?

Wat ik je wel kan vertellen vandaag is dit:

Achter de wolken … regeert het Lam. Dat gaan we lezen uit de openbaring – de onthulling – van Johannes. God schuift ’t gordijn een stukje open. Let daarbij op …

54       de plaats van de kerk

55       de rol van de gelovigen

56       het hart van het evangelie

 

54  de plaats van de kerk

Wat moet je daar nou van zeggen? De Emmaus. De kerk in deze wereld. Als je daarover nadenkt, kun je met Johannes in tranen uitbarsten.

 • Als de Emmauskerk er volgende week nou ’s niet meer zou zijn … zou de buurt er iets van merken? Ja, meer parkeerruimte voor de Dirk.
 • Wat merkt Bergen op Zoom van de GKv? Die 100 mensen uit de hele streek zijn in de stad niet of nauwelijks zichtbaar.
 • Hoe relevant is de kerk in Nederland? Bij de verkiezingen en de formatie in maart speelt de kerk geen enkele rol.
 • En in de wereld

Wie zou niet huilen met Johannes?

revelation-john-patmos-biblesorythatlive-701

Ja, die Johannes.

Als jonge vent had hij Jezus meegemaakt. Hij had geweldige dingen gezien. Zieken genezen, demonen uitgedreven, doden opgewekt – ’t kon niet op. Het koninkrijk van God is nabij.

Met Jezus had hij het absolute dieptepunt maar ook het hoogtepunt beleefd. Goede vrijdag en Pasen. “God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde!”

Maar toen ging het gordijn dicht. Jezus ging weg tot achter de wolken. Stefanus is dood. Jakobus – z’n broer – ook dood. Met Petrus en Paulus liep ‘t slecht af. En Johannes zelf zit in z’n eentje in ballingschap op het eiland Patmos.

Is dit het nou?

Keizer Domitianus kan z’n gang gaan. Waar is de kerk van Christus? Gods beloften, wie zal die tot vervulling brengen?

Dan trekt God het gordijn open.

De wereld is groter dan Rottumerplaat. De kerk is meer dan Johannes op Patmos.

 • Wat zei de Heer tegen een wanhopige Elia? “Ik zal ervoor zorgen dat er in Israel 7000 man overblijven die zich niet buigen voor Baal …”
 • In mijn tijd is het niet anders, zei Paulus. Ook nu heeft de goede God een rest uitgekozen.
 • En onze belijdenis zegt het Paulus na.

Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. Want de heilige kerk wordt door God staande gehouden … hoewel ze soms een tijdje klein en ogenschijnlijk verdwenen is … NGB artikel 27.

Huil niet, Johannes. Kijk verder.

De kerk is meer dan de Emmaus. Er zijn andere gemeentes in Bergen, op Tholen, in Vossemeer. De kerk is groter dan wij in Nederland en Europa overzien. Er is een kerk over de hele aarde. Er is zelfs in de hemel een kerk. Als je ’t hebt over de ‘gemeenschap der heiligen’!

Zoals we zo graag zingen:

U looft de apostelschaar in heerlijkheid o Heer

profeten martelaars vermelden daar uw eer

door heel uw kerk wordt steeds

– daar boven hier beneden –

in strijd en zegepraal uw grote naam beleden

Er staat een troon in de hemel. De Heer alleen regeert. ´t Is op aarde geen puinzooi. Zijn troon staat vast en hecht.

studie33

Er is een boekrol die geopend wordt.

 • De dagen en de jaren en de gebeurtenissen staan in Gods boek geschreven.
 • Gods plan met de wereld … – Jezus zegt: over mij is in de boekrol geschreven. Het staat erin. Hij staat erin. Wij staan erin.

Een troon in de hemel. Een God die regeert en die z’n plannen uitvoert. En degene die daarin betrokken wordt is Christus. Achter de wolken regeert … het Lam.

Openbaring 5 is een bijzonder bijbelgedeelte. Ik laat allerlei details liggen voor de bijbelstudie op donderdag. De kernvraag is vers 2:

Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’

Wie is goed genoeg om de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Wie komt de eer toe?

De wereld zit vast. Natuurlijk zijn er mensen die de knoop kunnen doorhakken – met bommen op Aleppo, een aanslag in Berlijn of Bagdad – maar wie kan Gods plan uitvoeren? Wie komt het toe om de knoop waarin de wereld zit – niet door te hakken maar – te ontwarren?

Daar heb je wel een leeuw voor nodig.

En die is er. De lang beloofde leeuw uit Juda’s stam.

Maar het is wel een beetje rare leeuw. Niet de koning van de dieren die met kracht en geweld iedereen verscheurt. Niet de storm of het vuur of de aardbeving – de zachte bries.

De leeuw is een lam. ‘Lam’ staat voor offer en vrede, voor genade en liefde.

Wat een bevrijdende boodschap moet dat in die tijd geweest zijn. Voor Johannes. Voor de kerk in de crisis.

Achter de wolken … regeert het Lam.

openbaring%205%20vers%201-7

Johannes ziet Jezus in z’n ware gedaante. Die dood geweest is en hij leeft.

Johannes ziet de keizer in z’n ware gedaante. Een beest. Lelijk als de nacht. Een bek als een scheermes. Tot de ondergang gedoemd.

Johannes ziet de kerk in haar ware gedaante. Een onafzienbare menigte, niet te tellen. In het wit gekleed, palmtakken in de hand. Gelukkig wie verbonden is aan het Lam!

We leven in een bezeten wereld. Dat weten we. Als het Lam de zegels opent breken paarden los uit de boekrol en draven door de porseleinkast. Weg vrede. Sociale tegenstellingen. De dood is de baas op aarde.

Maar achter de wolken … “God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde!” Christus regeert.

 • Hij vergadert z’n kerk. De 7 geesten van God worden over de hele wereld uitgestuurd.
 • Hij beschermt en onderhoudt z’n kerk. Hij is het Lam dat geslacht is en hij blijft denken aan z’n kerk in het strijdperk van dit leven.

55  de rol van de gelovigen

Achter de wolken regeert het Lam. Maar wat is onze rol ‘onder de wolken’ en onder de zon?

Jawel, wij komen ook in het stuk voor.

In het drama van Openbaring 5 kom je ze drie keer tegen, de gelovigen:

 1. mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal – Christus’ gemeente in vers 9
 2. de gebeden van de heiligen – de mensen die God toebehoren (GNB) – in vers 8
 3. de 24 oudsten die om de troon heen staan

De meeste uitleggers zijn het er wel over eens. Die 24 oudsten, dat is de kerk van het oude en nieuwe testament. 24 = 2 x 12: 12 stammen van Israel plus 12 apostelen van Christus. – Deze 24 ouderlingen staan voor de kerk.

slide_19

En wat doet die kerk? Bidden en zingen.

 • De ouderlingen stemmen in met het lied van de hele schepping. Ze buigen voor de troon van God. Een nieuw lied zingen ze voor het Lam. De lof en de heerlijkheid! In aanbidding liggen ze op de grond voor Christus.
 • En ze brengen reukwerk. Gouden schalen vol wierook. In de bijbel is dat symbolisch voor de gebeden van de heiligen. De kerk bidt. En God is blij met dat geurige offer.

Wat betekent de kerk in de wereld?

Wat betekent de kerk in Gods werk? Bidden en zingen is belangrijk. Je ogen en je hart richten op het Lam. Hem prijzen om wie hij is en om wat hij doet.

 • Bidden voor koningen en gezagsdragers. Een rustig en ongestoord leven.
 • Bidden voor de gang van het evangelie in deze wereld.
 • Bidden voor de christenen in de gevangenis, voor de zieken, voor wie in zonde gevallen is.

De kerk speelt geen rol in het verlossingswerk maar wel in het doorgeven ervan. Ik vind zelf vers 5 hier zo mooi.

Johannes huilt. Alles zit muurvast. Wie kan de knoop waarin de wereld zit, ontwarren?

Dan is het één van de oudsten die hem troost. Door te wijzen op Christus. De Leeuw die het Lam is. “Hij heeft de overwinning behaald!”

Dat is de rol van de gelovigen in 2017.

 • Wij kunnen de boekrol niet openen of de verlossing tot stand brengen. Niemand in de hemel of op aarde heeft inzicht in Gods werk. Alle kritische vragen van de wereld – als er een God is, waarom … – daar heb je geen antwoord op.
 • Wij kunnen wel op Jezus wijzen. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De leeuw uit de stam van Juda. Bij hem ben je veilig. Dat mag je doorgeven.
 • En we prijzen hem bij voorbaat. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dank – kijk, als een nieuw kabinet aantreedt, Rutte III of Buma I of Wilders I (…), dan moeten ze eerst het vertrouwen verdienen. Maar de regering van Christus krijgt bij voorbaat een motie van vertrouwen aan z’n broek – en de eer en de macht en de sterkte …

Geweldig dat er een kerk is. Uit alle landen en volken. Gekocht met bloed. Van elke stam en taal. Om hem als priesters te prijzen. En later met hem als koningen op aarde te heersen.

56  het hart van het evangelie

Ik weet niet waar je aan denkt bij Openbaring 5. Daar staat een Lam als geslacht (HSV). Ja, bij de slager op de toonbank. Lamskoteletten? Lamburgers?

apokalyps5_prassede

 • Dit lam in Openbaring 5 is geslacht. En wel op de ouderwetse ‘rituele’ manier. Niet met een schietmasker maar met een snee in de hals. Je kunt de snee nog zien. Dit lam is geslacht geweest.
 • Maar het ligt niet in de vitrine bij de slager. Het leeft en het staat. Niet machteloos, het heeft horens – een symbool van kracht. Met z’n 7 ogen houdt het Lam alles in de peiling.

Dat is de kern van het evangelie. De vergeving van de zonden. “Omdat Christus voldaan heeft, wil God nooit meer denken aan al mijn zonden, ook niet aan mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang moet strijden.”

Dat is Gods geheim. Daarom is Jezus de enige die de boekrol kan openen en inzien. Vers 9:

U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht

Dat is het geheim van de kerk. Mensen uit alle landen en volken – Nederland en Nigeria, Iran en Israel – van elke stam en taal – maar die in alle talen het Lam prijzen. Voor zijn troon en hier beneden.

Dat is de betekenis van de kerk in deze wereld. Nee, geen machtsfactor in Syrië of de VN of op het Binnenhof. Wat betekent dat nou in Bergen: bidden, zingen en praten over het kruis van Jezus Christus?

Maar zo komt het koninkrijk van God. Dat rijk dat niet van deze wereld is.

Domiziano_da_collezione_albani,_fine_del_I_sec._dc._02.jpg

Dat weerloze lam is een leeuw. Met de zachte kracht van de genade verovert hij de wereld. De politie van de keizer moet erom lachen. Maar wie het laatst lacht …

Ja, die keizer. Domitianus. Hij is er nog. Er staat een beeld van hem in het museum. Met een stuk uit z’n arm …

En de kerk van het geslachte lam is er over de hele wereld. De kerk heeft Rome overleefd. De Spaanse inquisitie. Het Derde Rijk. En ze zal ook de aanslagen van de Islam overleven. Het Lam regeert!

Wat betekent dat voor ons als kerk in 2017? Dit: niet meegezogen worden in het machtsdenken. Blijven bij het hart van het evangelie. Bidden en zingen en spreken over het bloed van het Lam.

the-4-gospel-writers

Aan het einde van de preek vraag ik nog even uw aandacht voor het einde van Openbaring 5.

Een gigantisch engelenkoor. Hoeveel zijn het er? Ontelbaar: 10.000 maal 10.000 is … niet te tellen zoveel. Dat knalt eruit. Halleluja.

De hele schepping stemt daarmee in. Vogels en vissen prijzen God. Bergen jubelen en rivieren klappen in de handen. En de hele schepping roept Amen.

Maar het laatste woord is niet amen.

De oudsten vallen in aanbidding neer.

Sprakeloos. Daar zijn geen woorden voor.

Stil worden voor God. Dat zegt soms meer dan alle woorden en liederen en gebeden.

Ik hoop dat jij je mag neerwerpen voor God en voor het Lam. Daar ben je veilig.

Nog kent geen mens het wat en hoe,

Gij moogt vertrouwend lopen:

God doet de toekomst open.

Het woord van God en de herders

beamteam-logo-netjesGKv Emmaus, kerstmorgen 2016

de bijbel ligt open bij Lucas 2

1      Het Woord over de herders

Ja, waarom herders? Dat is de vraag die bij mij opkomt als ik Lucas 2 lees.

De inhoud van de kerstboodschap kan ik wel plaatsen. Grote blijdschap. Vrede op aarde.

Maar wat te denken van dit opvallende publiek?

Op die vraag worden verschillende antwoorden gegeven.

 • De kinderen zongen het zonet. Wij waken in het veld als andere mensen slapen. Nogal logisch dat de engel zich tot de nachtploeg wendt. De rest ligt op één oor!
 • Anderen vinden ’t toch opvallend. Niet naar de geestelijke leiders in Jeruzalem gaat het nieuws. Maar naar de gewone man in de straat en op het veld.

Volgens sommigen is dat expres. Jezus had iets met de armen en de verdrukten in de samenleving. Herders waren niet in tel. En dus zoekt de Heer juist hen op. Dat is zijn missie!

Zijn herders echt zo stoer? Trouw doen ze hun werk, voor niets of niemand bang.

Laten we ze niet mooier of lelijker – of stoerder – maken dan ze zijn.

Schermafdruk 2016-12-19 10.21.15.png

Wat zegt de bijbel over de herders?

Herder zijn is een verantwoordelijk beroep. Gehuurd door de eigenaar van de kudde om voor zijn schapen te zorgen. Dat betekent: lange perioden van huis. De zomer is droog in Israel. Dan moet de herder er op uit om weidegronden te zoeken (Gn 37:12vv).

Herders zijn best wel stoer. Ze vechten met een beer en trappen op een slang (1 Sa 17:34v). Dat is een ruig en eenzaam bestaan.

Natuurlijk loop je dan met zulke vrijbuiters het risico van criminaliteit. Wie controleert je? Dus was ‘t  verboden in die tijd om van een herder melk te kopen, of wol of een lam. Dat werd beschouwd als heling. Er zal dus wel ’s iets verkeerd gegaan zijn.

Maar dat is de keerzijde van hun geïsoleerde positie. Een herder krijgt van z’n baas vertrouwen. Geen wonder dat de bijbel meestal positief spreekt over herders.

Er is achting voor mensen als Mozes en David die als herder geroepen waren (Ex 3:1v, 1 Sa 16:11). De koningen van Israel worden opgeroepen om trouwe herders te zijn van Gods volk (2 Sa 5:2, 7:7). Ja, God zelf noemt zich de herder van Israel. Psalm 23. Psalm 80.

Schermafdruk 2016-12-19 10.21.27.png

Jezus is ook positief. Hij gebruikt ze als voorbeeld voor z’n eigen missie en die van z’n gemeente.

Over de herders in Lucas 2 weten we niet veel meer. Alleen wat in vers 10 staat. Er zal blijdschap zijn voor het hele volk. Christus de Heer is geboren. In de stad van David. God maakt z’n beloften waar. Dus is er alle reden om blij te zijn. Voor iedere mens die Gods verlossing verwacht.

 • God kijkt niet naar wie je bent. Rijk of arm. Geleerd of dom. In aanzien onder het volk of gewantrouwd door de mensen.
 • God kijkt niet naar wat je doet. Of je trouw in de kerk komt, zoals de joodse leiders. Of dat je vaak verstek laat gaan, zoals de herders van de nachtploeg.

Ook voor de gewone man in de straat is het evangelie van Jezus’ geboorte.

unspecified48WGMNI5.jpg

Dat wil ik jullie ook vandaag zeggen.

We vieren kerst. Jezus is geboren. De zoon van God is op aarde gekomen. Dat evangelie – het goede nieuws – is er voor u en voor jullie allemaal.

 • Ouderen en jongeren. Gestudeerd of analfabeet.
 • Doorgewinterde GKv’ers en mensen die ’t allemaal niet zo precies snappen.
 • Trouwe kerkgangers maar ook als je alleen vandaag in de kerk bent gekomen.

God ziet je zitten in je ellende. Hij kent ons allemaal, stuk voor stuk. Verloren als we zijn in onze schuld voor hem. En de engel zegt ’t namens God. Vrees niet.

Ook voor jou is er blijdschap. Kom maar gewoon zoals je bent. En neem de vreugde van kerst aan.

2      Het Woord tot de herders

Schermafdruk 2016-12-19 10.21.38.png

Waar word je dan blij van vandaag?

 • Je kijkt om je heen in deze wereld. Je denkt aan de mensen in Aleppo of Mosul. Andere plaatsen waar oorlog is. En hoeveel plaatsen zijn er waar wij niet van weten?
 • Soms komt ’t dichtbij in je eigen leven. Of in je directe omgeving. Waar is die vreugde voor de hele wereld, waar de engel over sprak?

Dat kan je zingen op kerst een beetje wrang maken. Al weet je dat ’t niet oppervlakkig is bedoeld. Het gaat om Gods vrede in en door dit kind. –

Maar hoe dan? Een baby is altijd een teken van hoop. Nieuw leven. Maar wat zal zo’n kind nou beginnen …

Zeker als je bedenkt hoe het later met deze Jezus is afgelopen. Kind wordt man. Man wordt gedood door vijanden. Einde verhaal.

Als zo het leven is – is kerst dan niet een sprookje? Je kunt vluchten in de romantiek: een baby in de stal. Of in het idealisme: dat er vrede is voor mensen van goede wil. Maar hoe reëel is kerst eigenlijk?

Hoe reëel was het kerstfeest voor de herders?

Ik vraag je aandacht voor twee opvallende woorden in het kerstevangelie. Het gaat over ‘horen’ en ‘zien’.

unspecified9SN3RMQJ.jpg

Beginnen we in vers 15.

Na dat geweldige van die engelen, komen de herders tot zichzelf. Letterlijk staat er dat de

herders zeggen: laten we nu het woord gaan zien. Wat door de engel tegen hen gezegd is, willen ze met eigen ogen gaan bekijken.

Wat is dan tegen hen gezegd? De Heer heeft gedaan wat hij beloofd heeft en reddend ingegrepen. Zoals ’t al voorzegd was door de profeten. Er is een gloednieuw bestaan voor Israel en voor de wereld. Daar zingen de engelen over.

De herders hebben geluisterd.

En dan gaan de herders zien.

De engel stuurde ze op weg naar de stad van David (2:11). Hij zei ook waarop ze moesten letten. Een baby in Betlehem. Maar ja, welke baby? Liggend in een voerbak voor de dieren (2:12).

De herders gaan. Ze komen in de stad. Ze doen navraag. Totdat ze hem uiteindelijk vinden (2:16).

En wat zien ze dan? Gewoon. Een baby’tje (16). Niks bijzonders.

Is dat alles?

Worden ze daar nu blij van?

Ja, want ze gaan proberen om horen en zien bij elkaar te brengen. Vers 17: (…)

Dat is onthullend voor Maria en Jozef. En omgekeerd vertellen die twee over alles wat eerder in de voorgeschiedenis gepasseerd is. Vandaar dat vers 20 later zegt: ze prijzen God om wat ze gehoord èn gezien hebben.

Wie alleen maar kijkt, die ziet niks.

Het feit wordt bijzonder in het licht van het woord dat gesproken is.

unspecified5EX1M9ZN.jpg

Dit is kerst. God wordt mens.

Als ik dit wonder vatten wil,

dan wordt mijn geest van eerbied stil,

aanbidt het, maar doorgrondt het niet,

dat zó de liefde Gods geschiedt.

Snap jij het? Snap ik het? De Heer die zich zo ons leven aantrekt, dat hij zelf naar deze wereld toe komt. Wie dat evangelie gehoord heeft – die ziet ook waarom je door deze baby zo ontzettend blij kunt worden. Wat je ziet, gaat spreken door wat je gehoord hebt.

Hoe kan de geboorte van het kerstkind een teken van hoop zijn in deze wereld? Om dat te begrijpen, zul je de boodschap van de bijbel moeten aanvaarden. Wat de Heer er zelf van zegt.

Het maakt niet uit wie je bent. Maar dit is ook voor jou persoonlijk goed nieuws. Voor jou kwam de redder op aarde.

Dat mag je zeker weten. Daarbij ga je niet op je gevoel af. Maar je neemt God op z’n woord. Hij zegt het zelf!

De  herders hebben ’t begrepen. Ze hebben gehoord en gezien en vervolgens God ervoor gedankt.

3      Het Woord door de herders

Schermafdruk 2016-12-19 10.21.48.png

En … ze hebben ’t verder verteld. Ook dat is van belang voor ons.

Dan denk ik aan vers 18: (…)

In de herberg zal ’t niemand ontgaan zijn dat er een baby was geboren. In de ruimte voor de dieren. Dat werd bekend in Betlehem.

Vervolgens komen die herders. Met die sterke verhalen over een engel en engelen. Ook dat bleef niet onopgemerkt.

De reactie is: eerst verbazing, en dan spot. De herders worden niet serieus genomen. “Haha, te veel gedronken zeker.” (vgl. Hd 2:13).

Ja, zo kunnen mensen reageren. Ook vandaag.

unspecifiedKYHASTD7.jpg

Bent u ook zo verbaasd over kerst? Wie niet verbaasd is … Die heeft ’t waarschijnlijk nog niet goed begrepen.

Je kunt kerst romantisch inkleuren. Of er een idealistisch verhaal aan hangen. Maar de realiteit van Gods komen in deze wereld – dat roept verbazing op.

Verbazing is nog geen geloof. Wie ergens verbaasd naar staat te kijken, die blijft nog op afstand. Bij geloof word je er zelf in betrokken. Je geeft je er totaal aan over. “Dat is dus echt voor mij gebeurd.”

Bij het evangelie van kerst zijn – na de eerste verbazing – twee reacties mogelijk. Of je neemt ’t blijmoedig aan vol verwondering. Of je gooit ’t geërgerd naast je neer. “Wat een kolder!”

Hoe reageer jij?

De dood van de redder

GKv Emmaus 20 november 2016

de bijbel ligt open bij Rechters hoofdstuk 16

amen

1      Jezus en Simson

Zal ik vandaag eens met het slot van de preek beginnen? Ja, amen ;-).

Deze preek moet uitlopen op Jezus.

Hij is de redder. Simson maakte een begin met de bevrijding van Gods volk uit de greep van de Filistijnen. Jezus bevrijdt z’n volk totaal en finaal van alle zonden.

Maar zie je de overeenkomsten?

Van Jezus èn van Simson geeft de bijbel eerst een geboortegeschiedenis. Dan een verslag van z’n leven. Om te eindigen met z’n sterven en de betekenis daarvan.

Als je nauwkeurig kijkt, zie je nog meer.

 1. een wonderlijke geboorte waarbij Jozef en Manoach aan de kant staan
 2. uitgeleverd door hun eigen volk aan de vijand
 3. verraden door Delila dan wel door Judas
 4. Simson èn Jezus sterven met een gebed op de lippen

De nazireeër en de Nazoreeër. Beiden sterven met uitgestrekte armen. Hun begrafenis wordt in de bijbel beschreven.

samson

2      Kracht in zwakheid

Maar voordat ik amen kan zeggen, heb ik met Simson nog wel een appeltje te schillen. Over z’n levensstijl.

 • Nix roken en drinken, breng ik m’n kinderen bij. Simson zuipt en blowt er lustig op los.
 • Deze zuipschuit is ook nog een hoerenloper. Wat-ie als jongen al zei: mooi meisje gezien … ze bevalt me … ik neem haar!
 • Dat lijkt op wat die Amerikaanse president over vrouwen zei – maar in de bijbel … Kan dat er allemaal zomaar bij door?

Die vraag heb ik niet alleen hier. Het hele oude testament lijkt vrij gemakkelijk over de zonden van Gods mensen heen te hobbelen. Noach die bezopen in ’n tent lag. Jakob die z’n vader, z’n broer en z’n oom beduvelde. Jozef die klikspaan halve maan. Abram en Isaak waren niet van hun eerste leugen gebarsten. – En nou dit weer?

Dat lijkt me een goed punt om donderdag bij de bijbelstudie over door te praten. Hebben wij er meer moeite mee dan de Heer zelf? Zijn wij dan te streng voor elkaar?

5_5_081b42b283dc792384bce72c5abe7e9fIk haal aan wat Jochem Douma – jarenlang prof in Kampen in de ethiek, niet bepaald iemand die de kantjes ervan afloopt – hierover schrijft:

We moeten … de aartsvaders beoordelen in het licht van de relatie die God met hen wilde aangaan. Wat ons dan opvalt is de partijdigheid die God daarbij aan de dag legt. Als anderen de aartsvaders en hun nageslacht moeilijkheden in de weg leggen, worden zij en niet de falende aartsvaders zwaar gestraft. […]

[Let erop] dat God  zich aan bepaalde mensen verbonden heeft en aan hen zijn liefde toont. Daarom heeft hij groot geduld met hun gebreken. Anderen schenkt hij die liefde niet, zodat zij door zijn oordelen vaak worden getroffen.

Is het zo ook niet met Simson?

 • Van wie staat er zo vaak in de bijbel, in het oude testament, dat hij door de Geest van God in beslag werd genomen? Als ze dat van je kunnen zeggen …
 • De 20 jaar dat hij Israel leidde – daar heb je geen sterke verhalen over, maar ’t staat er wel, twee keer zelfs!
 • Hij is aan het bidden. Wat later van Saulus verteld wordt als een godswonder – dat kun je van Simson zeggen. Zie, hij is in gebed. Z’n gebed bij Lechi. Z’n sterfgebed in de tempel van Dagon.

Deze zwakke knecht van God leefde toch uit de kracht van Gods Geest in gebed en geloof. In de woorden van Hebreeërs 11. Je ziet God niet en toch leef je voor hem. Vers 32-34: (…)

Driemaal G: geest, gebed, geloof.

Kunnen ze dat ook van mijn leven zeggen?

3      Zelfbeschikking ?

De beide steunpilaren storten in. De tempel van de god van vruchtbaarheid en welvaart wordt kapot gemaakt. Er vallen 3.000 slachtoffers.

0280-new-york-city-skyline-with-twin-towers

Simson en de Twin Towers op nine-eleven.

Misschien is dat wel al te specifiek. Maar Simson komt ook altijd voorbij als ’t gaat over suïcide. Is het toegestaan om een einde aan je eigen leven te maken? Heb je als mens het recht om ‘eruit te stappen’ als je leven voltooid is?

Daar kun je heel wat over zeggen. Over mensen die ‘lijden aan het leven’. Onderschat niet hoe eenzaam vooral oude mensen kunnen worden. Ik ben levensmoe, zei die oude mevrouw.

Maar is dit dan de oplossing? Een sterfcoach die je komt helpen bij je beslissing en bij de daad. Je kunt niet het begin van je leven bepalen. Maar ’t einde ligt wel in je eigen hand.

Simson legt hier – misschien wel voor het eerst – z’n leven in Gods hand. Niks zelfbeschikking. Je bent niet van jezelf. Je leven is van God.

 • Toen hij jong was, maakte hij zich daar niet echt druk om. Ik heb een meisje gezien. Ja Pa, ik weet wel dat ze van ‘die onbesneden Filistijnen’ komt. Maar ze bevalt me.
 • Wie zei dat ook alweer? “Dat ziet er lekker uit. Een lust voor het oog.” O ja, dat zei Eva over de verboden vruchten in het paradijs.
 • Iedereen leeft zo in deze tijd. Lees maar de laatste hoofdstukken van dit bijbelboek. In die tijd … deed iedereen [in Israel] wat in z’n eigen ogen goed was.

Simson bidt om de Geest. Nog eenmaal.

Simson offert zichzelf: Heer mijn God.

Dat heeft weinig met suïcide te maken. Meer met Zondag 1 van de catechismus:

Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van – zeggen wij dan in het nieuwe testament – van mijn trouwe redder Jezus Christus.

4      Simson en Delila

john_baldessari_samson__delila_696

Nee, ik kan nog geen ‘amen’ zeggen.

Het bijbelverhaal van Simson heeft onze taal verrijkt met een paar mooie spreekwoorden. Weet je welke ik bedoel? […]

 1. Onverwacht staat je kamer vol visite. Dan zeggen we: de Filistijnen over je!
 2. Eén vrouw is duizend mannen te erg! zal te maken hebben met Rechters 15 en 16. De held van Israel – met een ezelskaak heb ik er duizend gek[r]aakt – blijkt een oelewapper die verblind wordt door ‘de liefde’.

Exotische-zonsondergang-.jpg

Weet je nog wat Simson betekent? De zon.

Laila is het hebreeuwse woord voor de nacht.

De zon ligt hier in de armen van de nacht.

Hij speelt met het geheim van z’n roeping.

De vraag hoe dat nou precies zit met z’n haar –  zat z’n kracht daar nou echt in? Delila maakte hem weerloos door het af te scheren, staat er. En dat ‘t weer begon te groeien, is een teken van hoop. – die vraag laat ik nu liggen. Kom op donderdag naar de bijbelstudie.

Als je de trouw van God maar ziet in het leven van Simson. Hoe vaak Simson hem ook vergeten is, de Heer vergeet zijn nazireeër niet.

In de woorden van Paulus, 2 Timoteus 2 vers 13: (…)

Dat vind ik echt ontroerend. God is zo goed. Z’n Amazing Grace voor Simson, voor Israel en voor ons, voor mij.

De eer van zijn naam is hier in het geding. Hoor je de duizenden Filistijnen zingen? Halleluja geloofd zij onze god Dagon. -Dagon. Dit gaat niet meer over Simson. Onze god heeft Simson aan ons overgeleverd.

Dan komt de Heer in actie.

Niet om Simson te weken.

Maar voor de eer van zijn naam.

 

5      Mijn Jezus mijn redder

Nu kan ik gaan afronden.

amen

Simson en Jezus.

Wat een verschil tussen die twee.

 1. Simson met z’n kort lontje en losse handjes. Jezus die de andere wang toekeert en zegt: Heb je vijanden lief.
 2. Door z’n stommiteit gevangen genomen of vrijwillig zich gevangen gegeven in de tuin van de pijn.
 3. Simsons ultieme wraakactie ‘voor minstens één van m’n ogen’ versus Jezus wiens dood ons en vele anderen gered heeft. U sterft en laat die troost ons na.

Een sterven dat iets teweeg brengt.

Een opening naar de toekomst.

Een nieuw begin.

Jezus is gestorven en hij leeft.

Laten we daarop maar ‘amen’ zeggen.

Het leven van de redder

GKv Emmaus 13 november 2016

de bijbel ligt open bij Rechters 14 en 15

1      Preken over Simson

Er was eens … een dominee.

Die dominee vond op de preekstoel een briefje. Er stond een bijbeltekst op. En wel een vers uit Johannes 12: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien.

Dat was echt opbouwende kritiek. “Mooie preken, dominee. Maar ’t mag wel wat meer over Jezus gaan. Daar komen we toch voor als gemeente.”

De dominee was niet eigenwijs. Tenminste … een paar maanden later vond hij opnieuw een briefje op de kansel. Johannes 20 was het deze keer: De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.

20160109_145447.jpg

Daar mag u mij op afrekenen vandaag.

 •       De preek gaat over Simson. Een van de zgn. rechters. Die sterke man, die met z’n blote handen een leeuw doodde. En met een bot van een dode ezel duizend vijanden.
 •       Maar als ik daarin blijf steken … De bijbel zet Simson in een rijtje voorbeelden. Die je laten zien wat geloof is. Simson, Mozes en Abram hadden een groot geloof. En daarom deden ze wat God wilde. Dat zullen we zien.
 •       Ook van Simson en z’n tijdgenoten geldt dit: Wat hun overkomen is, is opgeschreven om ons te waarschuwen. Hopelijk hoor je ook dat vandaag.

2      Feedback over Simson

Op 23 oktober heb ik over Rechters 13 gepreekt. De geboorte van de redder. Via de mail kreeg ik daar een paar vragen over.

 

 

 1. Waarom moest Simson z’n haar zo lang laten groeien?

We hebben toen Numeri 6 gelezen. Simson was een nazireeër, gewijd aan de levende God. ’t Is bekend dat de heidenvolken in het land Kanaan iets met hun haar deden in tijden van rouw. Het volk van God hoort bij de Levende!

Vandaar ook dat een aan God gewijd persoon niet in de buurt van een dode mocht komen.

 1. Waarom gaat deze engel – die God zelf lijkt te zijn – zo speciaal om met Manoach en z’n naamloze vrouw?

Ik was zelf nogal kritisch over de seksistische Manoach, die perse nog een keer moest horen wat de engel allang aan z’n vrouw verteld had. Maar inderdaad, de engel van de Heer op zijn  beurt zet Manoach hier buitenspel.

Tot twee keer toe komt de boodschapper bij de vrouw. – Foutje? Nee, opzet. – Manoach mag meeluisteren. Zij moet zich in acht nemen.

Israel is onvruchtbaar. God zelf maakt een nieuw begin. Hij neemt het brandoffer mee de hemel in. Hij schept de bevrijder. Zo zal hij een begin maken met de bevrijding van Israel uit de greep van de Filistijnen.

Het lijkt wel een maagdelijke geboorte.

De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste God zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal de jongen die geboren wordt, nazireeër worden genoemd.

Simson lijkt op Jezus. Z’n moeder is als Maria.

De vader staat aan de zijlijn. De engel zegt:

Ze zal een zoon baren … Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.

De redding komt van boven.

3      Vlees versus Geest

Ho, gaat dat niet te snel? Simson is geen Jezus.

Is het nieuwe testament niet te positief als het Simson op één lijn zet met Mozes en Abram? Ze hadden een groot geloof. En daarom deden ze wat God wilde. Hebreeërs 11.

Simson was geen model-kerklid. Hoe hij Gods wetten negeerde. Een vrouw uit de wereld. En later ging hij naar de hoeren. Een moordenaar. Een zelfmoordterrorist. Broer Simson …

Simson zag Gods werk. Is dat geen geloof? Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Met alle zwakheid liet Simson zich meeslepen door Gods Geest.

Ik weet ‘t. Dat is heel dubbel. Net zoals bij mij en bij jou. D’r komt veel vlees en wereld bij.

Lees zo eens Rechters 14 en 15.

schermafdruk-2016-11-13-05-31-28

 • Of begin bij 13 vers 25: (…)

Kaart erbij. God wil dat Simson de grens opzoekt. Om oorlog te maken en Israel te bevrijden.

 • Simson zoekt inderdaad de grens op. Timna – leuke meiden hebben ze daar. Pa, ik zou willen wordt U moet haar vragen. Hoezo geloof, doen wat God wil?
 • Maar dan hoofdstuk 14 vers 4: (…) De Heer wil dit gemengde huwelijk.

Geen vrijbrief – lieve jongens en meisjes – om dus ook maar verkering buiten de kerk te zoeken … voor jullie geldt 2 Korinte 6 – maar hier is Gods leiding. Zie het vervolg.

 • Volgt de scène met de leeuw. De geest van de Heer is over hem. God herinnert Simson aan z’n roeping. Met zijn kracht de vijand verslaan. – Geen krachtpatserij op zich en raadseltjes opgeven …

Tussen haakjes. Mocht Simson als nazireeër wel het kadaver van een leeuw aanraken? Hij geeft er niks om, betrekt ook pa en ma in z’n zonde.

 • Het feest mislukt gigantisch. Z’n vrouw keert zich tegen Simson – je blijft toch iemand van een ander volk … Gods geest heeft een plan. Simson maakt slachtoffers.
 • En zo blijft ‘t. ‘Het vlees’ trekt hem weer naar Timna. Jammer, vrouw weg. Maar wil je haar mooie zusje niet? Alles spreekt hier van minachting voor Israel.
 • En steeds weer dat refrein. “Vijandschap sticht ik tussen mijn volk en de Filistijnen.” Dan komt de geest van de Heer in Simson. God gebruikt hem om Israel te bevrijden.

Ik kom onder de indruk van Simsons zwakheid – zo menselijk – en van Gods kracht. Wat de Heer kan met die ene man. Met de tegenstribbelende zondaar. Als Gods geest in hem komt, dan wordt hij bevrijd tot dienstbaarheid.

Opwekking begint bij jezelf.

Picture-1.png

Wij zijn als mensen zo piepklein. Als christen in je schoolklas. Als missionaire gemeente hier in West Brabant. Je voelt je machteloos.

We kunnen wel grootse jaarthema’s aan de orde stellen. Gerechtigheid voor mens en natuur. – Maar wat maakt mijn koopgedrag en mijn consuminderen nou voor verschil? Kan Jezus iets met mijn kleine leven?

Ja dus. Ik blijf het zeggen:

De kalme gang, de kleine taak,

zijn ruim genoeg voor Godes zaak

Was het niet Corrie ten Boom die zei: Verlang je naar een opwekking? Een revival in je kerk, in je stad en onder je volk. – Trek een cirkel om jezelf heen en begin maar te bidden.

Opwekking begint bij jezelf.

man-praying-dark

4      De redder uitgeleverd

Heer, wij zouden Jezus wel willen zien.

Heb ik aan die vraag voldaan? Simson laat in z’n bevrijdende werk iets van Jezus zien. De redder van de zonden. Ook die van Simson.

Het contrast is wel groot, tussen de nazireeër en de Nazarener. Zeker als hoofdstuk 16 ons vertelt over de dood van de redder.  Zijn sterven als de ultieme bevrijding van z’n volk. – Maar laten we dat bewaren voor volgende week..

Iets wat me hier opvalt, is de houding van Israel tegenover Simson. Ze moeten hem niet. Hij mag privé z’n feestjes vieren en ‘achter de voordeur’ z’n familie in elkaar [laten] slaan … maar niet op straat. Rechters 15 vers 11: […]

Wat een contrast met hoofdstuk 14 vers 4 !

 1. Inderdaad, de Filistijnen zijn de baas. Heer en meester in Israel. Hoe komt dat?
 2. De Heer heeft z’n volk overgeleverd aan de vijand. Dat is zijn straf op de zonde.
 3. De vraag is nu deze: Leg je jezelf neer bij de status quo OF kom je in opstand?

Tragisch wat we hier lezen.

Hij kwam naar z’n eigen mensen, maar Dan en Juda hebben hem niet ontvangen.

cufs_detailfoto

Tegenover ontvangen staat een ander woord dat we bij Simson èn bij Jezus tegenkomen:

 • We gaan je uitleveren aan de Filistijnen.
 • De joodse leiders hebben Jezus uitgeleverd aan Pilatus en aan de Romeinen.

En dan laat Simson zich niet als een schaap naar de slachtbank leiden. Maar hij gaat gewillig mee om de Filistijnen een geweldige ‘ezelskaakslag’ toe te brengen.

En dan opnieuw die teleurstelling.

Hij dacht: De Israelieten zullen wel begrijpen dat God mij gebruikt om hen te bevrijden! Maar [ze] begrepen dat helemaal niet.

Dat zegt de bijbel over … Mozes. Die ook z’n deel van de ondankbaarheid heeft gehad.

Waarom laat je ons niet met rust? Laat ons toch lekker als slaven voor de Egyptenaren werken. Dat is altijd nog beter dan hier om te komen in die stomme woestijn van je!

Zo zijn wij mensen.

Leer dat maar van mij.

Leer dat maar uit de bijbel.

Ook van Simson en z’n tijdgenoten geldt: Wat hun overkomen is, is opgeschreven om ons te waarschuwen. God moet zoveel geduld hebben met z’n gemeente. Met ons. Met mij.

Ik hoop dat je dat bijblijft als je in je bijbel de geschiedenis van Simson leest.

Gods genade is zo groot.

Gods geest is zo sterk.

Dan kan ik je dit op een briefje geven:

De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.

12011126_736167003154341_2780549156515579971_n

Emmauskerk met stip

We hebben een gevaarlijk jaarthema gekozen in de Emmauskerk. Gerechtigheid voor mens en natuur. “Wat wil de Heer met ons mensen en met zijn schepping?”

Gevaarlijk, hoezo?

Omdat wat God wil lang niet altijd spoort met wat ik doe. Dat kan behoorlijk confronterend zijn. Gerechtigheid is duur!

prison

Tijdens een kerkdienst afgelopen woensdag citeerde ik in m’n preek dit nieuwsbericht:

Steeds meer mensen die in armoede leven, kloppen bij een kerkelijke instantie aan voor hulp. Dat blijkt uit een onderzoek onder 876 kerken in Nederland, uitgevoerd door hulporganisatie Kerk in Actie. […]

De kerkelijke organisaties zien vooral werklozen en alleenstaande ouders met kinderen die een hulpvraag hebben. Die is volgens [Kerk in Actie]  steeds urgenter. “Dat betekent: we zorgen dat er eten is en zorgen dat rekeningen met spoed betaald worden.” Opvallend is dat er de afgelopen drie jaar een toename te zien is in hulpvragen door vluchtelingen en chronisch zieken.

Ik noemde dat goed nieuws.

Nee, niet dat de overheid haar taak verzaakt. Maar wel dat daardoor de kerk steeds dichter bij haar core business komt: de bevrijding door Jezus verkondigen. In woord en daad.

De diakenen in de kerk wisten 30 jaar lang niet zo goed wat ze moesten doen. Ja, collecteren. Aan goede doelen geven. Maar wie klopte aan bij de kerk? –

prison-bars

Gisteren werd ik gebeld door Hendrine Verkade van Kerken met Stip. Of de Emmauskerk iets kan betekenen voor een mevrouw in detentie, die volgende week vrijkomt.

De bijzonderheden ontgaan me. Later komen de praktische vragen.kerk_met_stip

 • kunnen we haar met de pastor bezoeken?
 • wie haalt haar donderdag op bij de poort?
 • hoe ver gaat ‘iets betekenen voor’?

Maar opgewonden denk ik: Ja Heer, dit is waarvoor u ons hier hebt neergezet!

Ik vind twee lieve zussen bereid om ‘maatje’ te worden. Die weten niet wat ze te wachten staat. Maar wat zeiden we woensdagavond ook weer in onze belijdenis? Onder andere dit:

Wij geloven …

 • dat God Zichzelf geopenbaard heeft als de Ene die gerechtigheid en ware vrede onder mensen wil brengen; dat Hij in een wereld vol onrecht en vijandschap op een bijzondere wijze de God van de noodlijdenden, de armen en ontrechten is en dat Hij zijn kerk oproept om Hem hierin na te volgen; dat Hij verdrukten recht verschaft en hongerigen brood geeft; dat Hij de gevangenen losmaakt en blinden ziende maakt; dat Hij hen die gebogen zijn ondersteunt, de vreemdelingen behoedt, wezen en weduwen helpt en de weg van de goddelozen krom maakt; dat voor Hem zuivere en onbevlekte godsdienst is om te zien naar de wezen en de weduwen in hun druk; dat Hij zijn volk wil leren goed te doen en het recht te betrachten; (…)
 • dat de kerk daarom mensen in elke vorm van lijden en nood moet bijstaan, wat onder andere inhoudt dat de kerk zal getuigen en strijden tegen elke vorm van ongerechtigheid zodat het recht als water zal golven en gerechtigheid als een immer vloeiende beek;
 • dat de kerk als eigendom van God moet staan waar Hij staat, namelijk tegen de ongerechtigheid en bij de ontrechten; dat de kerk als volgeling van Christus moet getuigen tegenover alle machtigen en bevoorrechten die uit zelfzucht hun eigen belang zoeken en over anderen beschikken en hen benadelen.

let-the-oppressed-go-free

De geboorte van de redder

GKv Emmaus 23 oktober 2016

de bijbel ligt open bij Rechters 13

x

 

1      Wie hebben we hier?

–          Wie bent u? Zeg ons uw naam asjeblieft.

Dat is een goeie vraag van a.s. vader Manoach.

Hij stelt ook minder snuggere vragen. Wat moet ons kind doen? En wat moeten wij doen? Ja, dat heeft de engel uitvoerig aan haar uitgelegd. Telt dat niet of zo? Omdat ’t een vrouw is …

Of Manoach nou inderdaad seksistisch is of een beetje perfectionistisch – de Heer is geduldig en geeft hem z’n zin. Hij bevestigt z’n identiteit. Hij herhaalt de goddelijke opdracht.

Dan komt die andere vraag van Manoach:

–          Wie bent u? Hoe heet u?

Deze twee krijgen een geweldig cadeau. Wie zal zeggen hoe lang ze daarop gewacht hebben. Al die jaren. Elke maand weer de teleurstelling. En nu … zwanger!

Dan wil je toch wel weten wie je daarvoor moet bedanken. Naam en adres alstublieft.

–          Waarom vraagt u naar mijn naam? Die is voor u toch te wonderbaarlijk.

Nou willen wij ’t ook wel weten. Wie is die man?

Hij noemt zich ‘wonderbaarlijk’.

jg13_20-21.jpg

En hij doet iets wonderbaarlijks. Al snap je niet precies wat. In de vlam van het brandoffer dat Manoach en z’n vrouw brengen, zien ze die man verdwijnen. Zonder te verbranden. Hij neemt om zo te zeggen hun offer mee de hemel in.

Wie hebben we hier?

Manoach weet ‘t zeker. We hebben God gezien. Dat overleven we nooit. Die man – wonderbaar – dat was God himself.

Z’n vrouw corrigeert hem – nou zeg, doe niet zo spastisch – maar niet op dat ene punt. Het is inderdaad de Heer die hen ’t goede nieuws heeft verteld.

Wie hebben we hier?

 1. een engel van de Heer, lezen we
 2. een godsman, zegt de vrouw – het leek wel een engel van God, indrukwekkend
 3. de engel van de Heer, staat er even later
 4. en als hij ‘t offer voor God aanneemt op zo’n manier … we hebben God gezien!

Schermafdruk 2016-10-20 07.44.56.png

Raadselachtig.

Deze bijzondere afgezant van God kom je vaker tegen. In het oude testament.

 • Kreeg Gideon ook niet zo’n speciale bezoeker? Die nu eens de engel van de Heer en dan weer de Heer zelf genoemd wordt.
 • Kwam Jozua niet zo’n engel tegen vlak voordat ze Jericho gingen veroveren? Hij trok z’n schoenen uit – God is hier!
 • Bijbelkenners denken misschien nog aan andere verhalen. Abraham, Isaak en de engel op de berg Moria. David, Arauna en de engel op dezelfde plek.

Telkens duikt hij op. Een engel die meer is dan een engel. De afgezant van de Heer die God zelf is. Wonderbaarlijk!

Dat kan natuurlijk niet, zeggen de Jehova’s Getuigen. Jehova is de enige. Drie-eenheid is een verzinsel van de kerk.

Maar beste JG, dan wil je ‘t beter weten dan de Here Jezus zelf. Ik en de Vader zijn een. Ik was er al voor Abraham. In het begin was het Woord … en het Woord was God.

Wie hebben we hier?

Kijk maar goed naar die engel. Gods lieveling is ’t die eeuwen later als mens op aarde komt. Het Woord is mens geworden …

2      Wat krijgen we nou?

Wat gebeurt hier nou precies? De zoon van God neemt het offer van Manoach en z’n vrouw aan. Hij neemt ’t mee de hemel in. Nou en?

Let erop dat dit een brandoffer is.

Daar vroeg de engel om.

–          Nee dankjewel, een maaltijd hoef ik niet. Doe maar een brandoffer.

Ken je de verschillen tussen de offers? Het bijbelboek Leviticus kan ons daarbij helpen.

Een brandoffer wordt in z’n geheel verbrand op het altaar. Een hele koe zeg maar, of schaap, inclusief de kop, de poten en de ingewanden. Dat laatste gebeurde niet altijd.

Een brandoffer is symbool voor de toewijding van een mens aan God. Ik wil U heel m’n leven wijden. Hoofd en hart en handen. Totaal en radicaal. Neem mijn leven laat ’t Heer

lamb.jpg

Waarom vraagt de engel om een brandoffer?

Ik verbind dat aan wat hij gezegd had over dat bijzondere kind dat geboren zal worden. Hij mag z’n haar niet afknippen. Hij mag geen alcohol gebruiken. Ook z’n moeder mag niet drinken tijdens de zwangerschap.

Daarbij staat het woord nazireeër. In de BGT:

… het zal een heel bijzondere jongen zijn, een nazireeër. Hij zal God op een speciale manier dienen, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood.

Manoach en z’n vrouw hebben het woord van de engel direct begrepen. Wij misschien niet.

Numeri 6 geeft ons meer info.

[Numeri 6 vers 1-7]

1_sadhu_2

Er liepen dus in Israel meer langharige types als Simson rond. Nee dank u, voor mij geen wijntje. Ik ben aan de Heer gewijd.

Toch is er verschil.

Deze wetten gaan over iemand die zich een tijd aan de Heer wil wijden. Man of vrouw, dat vind ik wel bijzonder. Maar wel tijdelijk. Dan zegt de wet: dan moet je zusenzo handelen.

Simson is levenslang nazireeër. Van voor z’n geboorte tot aan z’n sterven is hij van God …

 • z’n haar moet blijven groeien – Gods geest moet hem zichtbaar beheersen
 • en dus geen alcohol – die mensen in extase brengt, zegt Paulus zelfs later

Paulus zegt dat tegen de hele gemeente. Drink niet te veel wijn … laat de heilige Geest je van binnen vullen. Wij zijn allemaal nazireeërs. Het brandoffer en het nazireeërschap herinneren het volk van God aan z’n roeping: een heilig volk te zijn. Israel bij de Sinai. De gemeente nu:

Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.

En … lukt dat een beetje?

Israel in Rechters 13 bakt er niks van. Ze doen dingen die de Heer slecht vindt. Brandoffer? Ze zijn net zo onvruchtbaar als mevrouw Manoach. De Heer krijgt niks van dit volk.

Vandaar die Filistijnen en de bezetting. Geen 5 maar 40 jaar! Dat is Gods oordeel. Woedend is hij over hun afvalligheid. Hoor wat hij zegt:

[Rechters 10 vers 7-16]

Maar dat was in de tijd van Jefta. Een leider – ‘rechter’ – die eerder leefde. In hoofdstuk 13 lees ik niks over spijt en schuldbelijdenis.

3      En toch en toch en toch …

Rechters 13 is vol van vergeving en genade.

Schermafdruk 2016-10-20 07.45.06.png

Manoach en z’n vrouw krijgen een cadeau. Het wonder van zwangerschap en geboorte. Wie is Manoach? Een perfectionistisch mannetje uit de kleinste stam, Dan.

Zo is de Heer. Onverwacht goed.

Manoach en z’n familie staan model voor Israel. Onvruchtbaar volk. Door eigen schuld van Gods toekomst afgesneden. – Maar nu:

Een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven

hij zal een begin maken met de bevrijding van Israel uit de greep van de Filistijnen.

Straks gaat het verhaal verder.

 • De geest van de Heer is met Simson. Hij brengt hem in de grensstreek. God wil dat hij oorlog maakt met de vijand.
 • Dat lees je telkens weer. Toen kwam de geest van de Heer in Simson. Tjonge, en dan gebeurt er wat!

Ik vind dat heel bemoedigend.

Wij leven in een donkere wereld. Een wereld die God niet meer nodig heeft. We redden onszelf wel. De politiek. De economie. Zelfbeschikking. Tot en met het zelfbepaalde levenseinde.

De kerk in onze regio is zwak en klein.

Rechters 13 geeft mij hoop.

De Heer komt z’n volk bevrijden. Eén kind nog maar. Als dat kind nazireeër wil zijn. Aanvaard het, neem mijn brandoffer aan. Dan gaat God z’n volk bevrijden uit de greep van de vijand.

Aan hem zal ’t niet liggen.

tumblr_mzvs8e5pnv1t93wqko1_1280

Aan ons mag ’t niet liggen.

Simson – dat bijzondere kind – is meer beroemd geworden door z’n stunts en z’n schandalen dan door z’n geestelijk leiderschap. God wilde door hem de vijand overwinnen. Maar vaak moest hij eerst Simson zelf door zijn geest overwinnen.

Dus kom ik toch weer terug bij die engel.

Simson was sterk, in bepaalde opzichten. Maar o wat zwak was hij in andere dingen. Hij kan de redder niet zijn. Israel is gered door ‘de engel van zijn tegenwoordigheid.’ In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.

Een kind is ons geboren … hij zal maar niet een begin maken maar de echte bevrijding tot stand brengen.

Christus heeft zichzelf aan God geofferd. Hier ben ik om uw wil te doen.

Met zijn volmaakte offer bedekt hij onze schuld.

4      Zon en schild

 20070926094807.jpg

Simson noemden z’n ouders hem. Zonnetje.

Dat was hij voor hen. Er is licht aan het einde van de tunnel. Een zonnetje in huis.

Later werd het toch weer donker. Probeer je dat in te denken. Zo’n kind. Niet gemakkelijk.

Gelukkig leert de Heer ons verder te kijken. Jezus het licht voor de wereld. Hij brengt ons bij God die voor zijn volk een zon en een schild is.

Getsemane

GKv Emmaus 9 oktober  2016

de bijbel ligt open bij Jesaja 51 vers 17-23 en Matteus 26 vers 36-46

1      Socrates en de gifbeker

De preek vanmiddag begint met een vraag. Een ernstige vraag.

Hoe ga je om met tegenslag, met lijden en dood?

Ik hoop dat je over die vraag voorlopig niet hoeft na te denken. Maar de ervaring leert – in de familie, in de kerk – dat ’t zomaar wel op je bordje kan liggen.

Je gaat naar de dokter. In de hoop dat hij iets aan je klachten kan doen. Die vervelende pijn. – Maar ’t wordt een slechtnieuwsgesprek. Je mist allerlei bijzonderheden. Maar de boodschap is duidelijk. Geen behandeling meer mogelijk. Je wordt niet beter. Dit wordt alleen maar erger.

Hoe reageer je daarop?

Dat verschilt per mens. En zelfs per dag. Ontkenning. Boosheid. Angst. Berusting. Acceptatie. Ook in het leven van een gelovige moet je daar doorheen.

Of is het voor een christen anders?

Schermafdruk 2016-10-10 08.03.28.png

Misschien ken je het verhaal over Socrates en de gifbeker.

Socrates, de beroemde griekse filosoof. Gestorven in 399 voor Christus.

Z’n ideeën en misschien nog meer de manier waarop hij die aan de man probeerde te brengen, leiden tot z’n doodvonnis. Socrates moet de gifbeker drinken.

Plato beschrijft ’t pakkend. Iedereen is in tranen. Socrates zelf blijft stoïcijns. Hij drinkt de beker rustig leeg. Hij beschrijft precies wat-ie voelt als z’n benen koud en stijf worden. Tot het gif z’n hart bereikt.

“Denk eraan dat we die-en-die nog een haan schuldig zijn.” Famous last words.

Wat een verschil met hoe wij omgaan met ziekte en verdriet.

Je blijft knokken. Voor de kwaliteit van het leven. Zo lang er leven is, is er hoop!

Je gaat er toch niet zomaar bij liggen? Vrijwillig de gifbeker aan je lippen zetten …

Of is het voor een christen anders?

2      “Laat deze beker aan mij voorbijgaan!”

Was Socrates sterker dan Jezus?

Schermafdruk 2016-10-10 08.03.40.png

Jezus is bang en verdrietig. Dodelijk bedroefd, zegt Matteus. Hij klampt zich vast aan z’n vrienden. Hij bidt z’n Vader of ‘deze beker’ alsjeblieft voorbij mag gaan. Dit niet, Vader.

Is Jezus een slappeling?

Hoe kan deze doodsbange man, onze redder zijn?

knvb-bekerDe ene beker is de andere niet. De KNVB-beker is heel wat anders dan de Champions League.

Socrates proefde de veroordeling door z’n politieke tegenstanders. Jezus ook. Plus de pijn van verraad en verwerping. Maar Jezus proefde nog meer. De zonde. Gods oordeel over de zonde. De hel.

Deze beker, noemt hij dat.

Daarin klinkt een hele bijbelse achtergrond mee.24069374champions-league-trophy-jpg

 • De psalmen. In z’n hand houdt de Heer een beker met wijn, schuimend en bitter gekruid …
 • De volkeren zullen uit de beker van mijn toorn drinken. De profeten. Jeremia 25.
 • Jesaja 51 hebben we gelezen. De dreiging: Jeruzalem moest de beker van Gods toorn tot de bodem leegdrinken. Maar ook de belofte: God neemt de beker uit je hand …

Jezus kende die woorden.

En hij begreep dat hij de belofte van Jesaja moest waarmaken.  “Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?” vraagt hij in hoofdstuk 20 aan Johannes en Jakobus. De straf die wij mensen verdienen maar die hij zal ondergaan. Een beker vol bitterheid.

Was Socrates sterker dan Jezus?

Is Jezus een slappeling?

3      “Laat ’t gebeuren zoals u het wilt!”

Jezus is een mens. Een mens als jij en ik.

Een mens is niet gemaakt voor pijn en verdriet. Angst voor lijden en dood is normaal.

Jezus is een mens zonder zonde. Die scherper dan wie ook proeft wat in die beker zit.

Jezus is de zoon van God. Wil de Vader zijn lieveling de rug toekeren? Dat niet, Abba, Please, dat nooit!

Maar als u dat wel wilt … Als uw liefde zo groot is dat ik de beker moet leegdrinken …

Indrukwekkend wat hier gebeurt.

image

Het laat me denken aan wat ik lees in Johannes 12.

Ook daar is onze Heer ontwapenend eerlijk.

‘Ik moet nu bijna sterven, ik ben bang. [Doodsbang. – En nu?]

Zal ik bidden: Vader, red mij van de dood?

Nee, want ik ben juist op aarde gekomen om te sterven. Daarom bid ik: Vader, laat aan iedereen uw grote macht zien.’

Zo gebeurt ’t hier in Getsemane.

De Vader die de Zoon een beker reikt,

tot aan de rand gevuld met bitterheid,

die hem benauwt, tot wanhoop drijft.

Het water dat hem aan de lippen staat,

een zee van zonden die hem angstig maakt.

Hij gaat ons voor, hij draagt ons door het lijden heen.

Afschuwelijk om onze Heer zo te zien lijden. Hem zo te horen bidden.

Afschuwelijk, mijn zonde en wat die teweeg brengt.

Lijden en angst en dood. Mijn schuld, mijn grote schuld.

De schaduw van de dood valt in de hof,

waar Jezus worstelt met de wil van God:

de beker gaat hem niet voorbij.

De diepte van zijn lijden, angst en pijn,

is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.

Hij gaat ons voor, hij drinkt ons door het lijden heen.

4      Dit is mijn bloed …

Hoe ga je om met tegenslag, met lijden en dood?

Ontkenning. Boosheid. Angst. Berusting. Acceptatie. Het mag er allemaal zijn.

Ik hoop dat je – net als ik – tenslotte tot rust komt bij Christus.

Hij roept je vandaag. Kom naar de tafel. Kom bij mij.

eucharistie_lr%2014

De Zoon die ons het brood, de beker reikt;

ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,

gedenken wij in brood en wijn.

Wij drinken door zijn dood het leven in:

een zee van liefde schept een nieuw begin.

Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat hij komt.

Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn.

Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn.

Nee, daarmee worden ziekte, verdriet en rouw niet gemakkelijk.

Een christen hoeft niet, als ooit Socrates, stoïcijns de gifbeker aan de lippen te zetten. Je bent mens.

Een christen mag wel ervaren dat lijden en dood sinds Jezus ‘een andere smaak’ hebben gekregen.

Niet meer de beker van Gods toorn.

Wij drinken door zijn dood het leven in.

Slechtnieuwsgesprek of doodvonnis. Wat er ook gebeurt.

Niets kan ons scheiden van zijn liefde.

De Vader die zijn kind een beker reikt,

die overstroomt van goedertierenheid:

de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid.